นโยบายความเป็นส่วนตัว

     บริษัท จัสท์ คาร์ จำกัด ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของบริษัท จัสท์ คาร์ จำกัด รวมถึงแจ้งให้ท่านทราบถึงนโยบายและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลความเป็นส่วนตัว ดังนี้
1. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนตัวของท่าน เราเก็บข้อมูลส่วนตัวโดยตรงจากท่าน เมื่อท่านได้ขอข้อเสนอราคาจากตัวแทนจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ของเรา ท่านจำเป็นต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม เพื่อจุดประสงค์ในการติดต่อท่าน
2. ข้อมูลส่วนตัวที่จะถูกเก็บในฐานข้อมูล โดยทั่วไปแล้ว ระบบจะจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น ชื่อ หมายเลขบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต เชื้อชาติ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ระบบอาจจัดเก็บข้อมูลจำเพาะตามโอกาส เช่น ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน อาจใช้เพื่อยืนยันคำร้องของลูกค้า หากมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวในการดำเนินการขั้นตอนกับ justcar.co.th และท่านปฏิเสธที่จะให้ข้อมูล justcar.cot.h จะไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้
3. วัตถุประสงค์ของ justcar.co.th ในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน justcar.co.th จัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเท่าที่จำเป็นต้องใช้งานในขั้นตอนต่างๆ โดยจะทำการจัดเก็บ ดำเนินการและรักษาข้อมูลของท่านในวัตถุประสงค์ ต่อไปนี้
• เพื่อให้บริการการติดต่อระหว่างท่านและตัวแทนจำหน่ายรถ ในด้านของการเสนอราคา
• เพื่อช่วยเหลือและให้ข้อมูลแก่ท่านเกี่ยวกับบริการของเรา
• เพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ บริการและโปรโมชั่นที่ท่านอาจสนใจ
• เพื่อใช้ประกอบงานด้านการบริหารและการดำเนินงาน
• เพื่อประกอบจัดการด้านการสอบถามข้อมูล การร้องเรียนและระเบียบทางกฎหมาย
• เพื่อสืบสวนตามข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ justcar.co.th หรือ ตัวแทนจำหน่าย
4. ข้อมูลส่วนตัวของท่านอาจถูกเปิดเผยให้บุคคลใดบ้าง การบริการของเรา คือ ให้การติดต่อระหว่างท่านและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ เราจะให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่ตัวแทนจำหน่าย เพื่อให้ตัวแทนเสนอราคาและให้บริการแก่ท่าน เราอาจให้ข้อมูลของท่านแก่ผู้ให้บริการรายอื่น ที่ให้บริการด้านการประมวลผลข้อมูล ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ การส่งอีเมล์และการจัดเก็บข้อมูล ผู้ให้บริการรายอื่นมีข้อจำกัดในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านในด้านของการให้บริการและได้รับการย้ำเตือนถึงการรักษาข้อมูลลูกค้าตามมาตรฐานที่เราได้กำหนดไว้
5. สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ท่านสามารถขอให้ justcar.co.th ยุติการดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน โดยระบุวัตถุประสงค์และระบุวิธีได้ ดังนั้นจึงจะไม่มีการดำเนินการโดยไม่มีเหตุผล ขาดรูปธรรมหรือทำให้ท่านหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งทุกข์ใจ อย่างไรก็ตาม justcar.co.th มีขอบเขตในการปฏิบัติตามที่ท่านได้ร้องขอ โดยต้องไม่กระทบสิทธิ์ของกันและกัน หรือกระทบกับสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย โดยขึ้นอยู่กับสถานะการซื้อขาย หากสิทธิ์นั้นหรือสัญญาได้รับผลกระทบ เราจะไม่สามารถยุติการดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของท่านได้
6. ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัย justcar.co.th ขอยืนยันว่าขั้นตอนดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของท่านจะอยู่ภายใต้ความปลอดภัย เพื่อป้องกันความเสียหาย การเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตและการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิด
7. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้ justcar.co.th จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านในระยะเวลาหนึ่ง ระยะเวลาในการจัดเก็บนั้นนานพอให้บรรลุวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลของท่าน และวัตถุประสงค์อื่นตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึงเพื่อการติดต่อสื่อสารกับตัวแทนจำหน่ายและแนะนำผลิตภัณฑ์หรือโปรโมชั่นของ justcar.co.th และของตัวแทนจำหน่ายที่เป็นหุ้นส่วนกับ justcar.co.th เรายังยึดถือข้อกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อปฏิบัติทางอุตสาหกรรม เพื่อเก็บและรักษาข้อมูล
8. วิธีการติดต่อ justcar.co.th เราจะมุ่งหน้าเก็บข้อมูลลูกค้าคนสำคัญให้สมบูรณ์ แม่นยำและเป็นปัจจุบัน หากท่านพบว่าข้อมูลของท่านไม่ตรงกับความเป็นจริง ไม่สมบูรณ์หรือไม่เป็นปัจจุบัน กรุณาติดต่อเราผ่านอีเมล์ ซึ่งเราจะทำการปรับปรุงแก้ไขให้ทันอย่างรวดเร็ว
9. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด นโยบายความเป็นส่วนตัวอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป เราจะแจ้งท่านให้ทราบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์ กรุณาเข้าเยี่ยมชมหน้านโยบายความเป็นส่วนตัวอีกครั้ง เพื่อรับทราบข้อเปลี่ยนแปลงในนโยบายความเป็นส่วนตัว
10. การสมัครใช้งาน
• ผู้ใช้งานที่จะใช้บริการต้องมีอายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
• ผู้ใช้งานจะต้องไม่ทำการคัดลอกเนื้อหา, ดัดแปลงแก้ไขหรือนำไปจำหน่ายต่อบุคคลอื่น
• ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบดูแล username และรหัสผ่าน เพื่อความปลอดภัยของระบบ
• ผู้ใช้งานยอมรับให้บริษัทฯ สามารถแก้ไขรายการข้อมูลที่ส่งเข้าระบบได้
• ผู้ใช้งานจะไม่ทำการหรือพยายามเจาะระบบข้อมูล หรือเขียนรหัสที่เป็นภัยต่อระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์
• บริษัท จัสท์คาร์ จำกัด ไม่รับประกันว่าระบบ จะไม่ขาดช่วง, หยุดซ่อมบำรุง, หรือปราศจากข้อผิดพลาด
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการลบ Account ของผู้ใช้งานบางรายที่ทำผิดกฎ หรือละเมิดสิทธิ์ทางปัญญา หรือทำให้เสียชื่อเสียง โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าให้ทราบ