นโยบายความปลอดภัย

มาตรการและวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

     บริษัท จัสท์ คาร์ จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์เพื่อปกป้องข้อมูลของผู้ใช้บริการจากการถูกทำลายหรือบุกรุกจากผู้ไม่หวังดีและผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล จึงได้กำหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ โดยใช้มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลขั้นสูง ด้วยเทคโนโลยี Secured Socket Layer (SSL) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการเข้าสู่ข้อมูล ผ่านรหัสที่ระดับ 128 bits (128-bits Encryption) ทำให้ผู้ที่ดักจับข้อมูลระหว่างทางไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ต่อได้ โดยจะใช้การเข้ารหัสเป็นหลักในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยผู้ใช้บริการสามารถสังเกตได้จากชื่อโปรโตคอลที่เป็น http://

เทคโนโลยีเสริมที่นำมาใช้ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

     นอกจากมาตรการและวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยโดยทั่วไปที่กล่าวข้างต้นแล้ว บริษัท จัสท์ คาร์ จำกัด ยังใช้เทคโนโลยีระดับสูงดังต่อไปนี้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน ดังนี้

• Firewall เป็นระบบซอฟท์แวร์ จะอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์หรือผู้ที่ บริษัท จัสท์ คาร์ จำกัด อนุมัติเท่านั้น จึงจะผ่าน Fire Wall เพื่อเข้าถึงข้อมูลได้
• Scan Virus บริษัท จัสท์ คาร์ จำกัด ได้มีการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสบนเครื่อง Server โดยเฉพาะอีกด้วย
• Cookies เป็นไฟล์คอมพิวเตอร์เล็ก ๆ ที่จะทำการเก็บข้อมูลชั่วคราวที่จำเป็นลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน ซึ่งอย่างไรก็ตาม บริษัท จัสท์ คาร์ จำกัด ได้ตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี จึงหลีกเลี่ยงการใช้ Cookies หากมีความจำเป็นต้องใช้ จะพิจารณาอย่างรอบคอบ
• Auto Log Off ในการใช้บริการเว็บไซต์ของ บริษัท จัสท์ คาร์ จำกัด หลังจากเลิกการใช้งานควร Log Off ทุกครั้ง กรณีที่ผู้ใช้บริการลืม Log Off ระบบจะทำการ Log Off ให้โดยอัตโนมัติ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเอง
ข้อแนะนำเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

      แม้ว่าบริษัท จัสท์ คาร์ จำกัด จะมีมาตรฐานเทคโนโลยีและวิธีการทางด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างสูง แต่ก็เป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่า ปัจจุบันนี้ยังมิได้มีระบบรักษาความปลอดภัยใด ๆ ที่จะสามารถปกป้องข้อมูลของท่านได้อย่างเด็ดขาดจากการถูกทำลายหรือถูกเข้าถึงโดยบุคคลที่ปราศจากอำนาจได้ ดังนั้นท่านจึงควรปฏิบัติตามข้อแนะนำเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดังต่อไปนี้ด้วย คือ

• ระมัดระวังในการ Download Program จาก Internet มาใช้งาน และควรตรวจสอบ Address ของเว็บไซต์ให้ถูกต้องก่อน Login เข้าใช้บริการ
• ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
• ติดตั้งโปรแกรมประเภท Personal Fire wall เพื่อป้องกันจากการถูกจู่โจมของผู้ไม่ประสงค์ดี เช่น Cracker หรือ Hacker
การปฏิเสธความรับผิดชอบ

บริษัท จัสท์ คาร์ จำกัด จะไม่รับผิดต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากาการที่ผู้ใช้บริการเข้าใช้เว็บไซต์ของ บริษัท จัสท์ คาร์ จำกัด